Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Home Stiri/Noutati Formular înregistrare a grupului ţintă
Formular înregistrare a grupului ţintă PDF Print E-mail

 

(Notă: Puteţi descărca în format pdf chestionarul de mai jos sau îl puteţii printa direct folosind iconiţele din partea din stânga sus a acestei pagini)

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”

Titlul proiectului: “E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”

Contract POSDRU/92/3.1/S/53763

Anexa 1

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

Formular individual de înregistrare

Cod proiect: POSDRU/92/3.1/S/53763

Titlu proiect: „E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane

Reprezentant legal/Coordonator proiect: Remus Pricopie / Dumitru Iacob

Axa Prioritară: 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Domeniu Major de Intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

I. Informaţii personale:

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________

CNP ______________________, adresa: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Telefon:_________________________E-mail:_________________________

I.2. Gen: Masculin Feminin

I.3. Naţionalitate: română alta(specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):

 

sub 15 ani

15 – 24 ani

25 – 45 ani

45 – 54 ani

55 – 64 ani

 

I.5. Locul de reşedinţă: rural urban

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):

 

Instituţie de învăţământ superior

· licenţă

· master

· doctorat

· post-doctorat

Unitate de învăţământ terţiar non-universitar[1]

· Şcoală post-liceală

· Şcoală de maiştri

Unitate de învăţământ secundar

· Învăţământ secundar superior

o Ciclul superior al liceului[2]

- Filiera teoretică

- Filiera tehnologică

- Filiera vocaţională

· Învăţământ secundar inferior

o Ciclul inferior al liceului[3]

- Filiera teoretică

- Filiera tehnologică

- Filiera vocaţională

o Anul de completare[4]

- Filiera tehnologică – ruta progresivă

o Şcoala de arte şi meserii[5]

- Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare

o Ciclul gimnazial[6]

· Învăţământ primar[7]

Fără şcoală absolvită[8]

 

III. Statutul pe piaţa muncii:

 

Persoană activă[9]

· Persoană ocupată[10]

-salariat (angajat)[11]

-întreprinzător privat (patron)[12]

-lucrător pe cont propriu[13]

-membru al unei societăţi agricole/cooperative[14]

-lucrător familial în gospodăria proprie[15]

-altă situaţie[16] (de specificat)

· Şomeri[17], din care:

-şomeri înregistraţi, din care:

-şomeri de lungă durată

-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, din care:

-şomeri de lungă durată

 

III. Statutul pe piaţa muncii (continuare):

 

Persoană inactivă[18], din care:

-elevi[19]

-studenţi[20]

-persoane casnice[21]

-întreţinuţi de alte persoane[22]

-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private[23]

-alte situaţii[24] (de specificat)

 

IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:

 

Persoane de etnie roma

Persoane cu dizabilităţi

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii

Familii monoparentale

Copii în situaţii de risc

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala

Femei

Persoane aflate în detenţie

Persoane anterior aflate în detenţie

Delincvenţi juvenili

Persoane dependente de droguri

Persoane dependente de alcool

Persoane fără adăpost

Victime ale violenţei în familie

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.)

Imigranţi

Refugiaţi

Persoane care solicită azil

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate

Victime ale traficului de persoane

Persoane afectate de boli ocupaţionale

Altele (de specificat)

Subsemnatul (Nume Prenume) .............. cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul formular corespund cu realitatea.

Nume prenume[25]

Semnatura

Subsemnatul (Nume Prenume)............ de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din prezentul formular au fost completate în prezenţa mea.

Nume prenume[26]

Semnatura
[1] Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ secundar şi la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

[2] Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase.

[3] Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII

[4] Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului

[5] În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – XII/XII.

[6] Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – VIII, V – VIII, V – X, I – X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe.

[7] Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – IV, I – VIII, I – X sau I – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe

[8] În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete.

[9] Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii.

[10] Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de venit pe care o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în activităţi agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii temporare din diverse motive a activităţii unităţii).

[11] Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ persoanele care:

sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru;

nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea înregistrării au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;

sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile;

elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;

[12] În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul sau mai mulţi salariaţi (angajaţi).

[13] În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate.

[14] În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, realizând venituri nesalariale.

[15] În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie că acestea lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat).

[16] Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare.

[17] În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5:

-persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

-şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;

este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

-şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

[18] În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate economico-socială.

[19] În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi elevii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.

[20] În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi studenţii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.

[21] În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.

[22] În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie aducătoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor persoane fizice (a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară activităţi casnice.

[23] În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de bătrâni, cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilităţi întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care le întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de venit.

[24] În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate economică sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din închirieri, dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la momentul înscrierii se aflau în detenţie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile anterioare.

[25] Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă care nu au capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită (de exemplu: parinte, tutore, etc)

[26] Se va introduce numele şi prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului în prezenţa căreia a fost completat documentul.